Általános bérleti feltételek


A CarPartner Kft. (továbbiakban, mint bérbeadó) személy- és tehergépjárműveket ad bérbe magán-, valamint jogi személyeknek. Bérlés esetén az alábbi feltételek érvényesek:

 • magánszemély esetén személyesen, telefonon vagy írásban, jogi személy esetében kizárólag írásban tudjuk elfogadni a megrendeléseket;
 • a megrendelés visszaigazolásáig a bérbeadó nem köteles teljesíteni a bérleti feltételeket;
 • a minimális bérleti idő 1 nap (24 óra), minden megkezdett nap egész napnak számít.

Gépjárművet bérelhet, aki:

 • érvényes személyi igazolvánnyal és a meghatározott kaucióval rendelkezik (kizárólag hitelkártyán).

A bérelt gépjárművet vezetheti, aki:

 • érvényes jogosítvánnyal és gépkocsivezetésben szerzett gyakorlattal (legalább 1 éves jogosítvánnyal) rendelkezik,
 • 19. életévét betöltötte,
 • adatai szerepelnek a bérleti szerződésben. Amennyiben jogi személy bérli a gépjárművet, neve szerepel a megrendelő lapon.

Továbbá, a bérelt gépjárművet tilos:

 • másnak bérbe-, ill. kölcsönadni,
 • teherszállításra, versenyzésre használni,
 • nem engedélyezett országba kivinni.

A bérlő tudomásul veszi az alábbiakat:
A bérlő a bérelt gépjárművet annak típusára vonatkozó használati- és kezelési útmutató szerint használja; a KRESZ előírásait betartja. Ennek elmulasztásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Továbbá a vezető (bérlő) hibájából bekövetkezett kárért (Pl. híd magasságának figyelmen kívül hagyásából vagy a szállítmány nem megfelelő rögzítéséből eredő károkért) is teljes anyagi felelősséggel tartozik.
A gépjármű átvétele tele tankkal történik és a bérlő is így köteles visszaadni. Ha az üzemanyagtank nincs tele, úgy az utólagosan tankolt üzemanyag költségére plusz költséget számít fel a bérbeadó. Csak az előírt minőségű üzemanyagot töltheti a gépkocsiba, és az ennek be nem tartásából eredő bárminemű kárért teljes egészében anyagi felelősséggel tartozik.
A bérlő köteles megfizetni a parkolási és a használatba vett közlekedési eszközök vagy kikötők (pl. rév) költségeit a bérlet ideje alatt és ennek elmulasztásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérbeadó a mulasztásokból adódó büntetések továbbszámlázásakor adminisztrációs díjat számít fel a büntetésen felül. A magyarországi autópályák és főútvonalak használatára az érvényes matricát a bérbeadó biztosítja, kötelező térítés ellenében. Műszaki meghibásodás, illetve kár esetén a bérlő köteles a bérbeadót értesíteni, és annak utasításait követni. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő valamennyi kárért a bérlő a felelős.
Baleset alkalmával a bérlő köteles a rendőrség intézkedését kérni, és erről a bérbeadót 24 órán belül értesíteni. A bérlő köteles továbbá a gépjármű feltörése, rongálása vagy ellopása esetén az illetékes rendőrkapitányságon feljelentést tenni, és az erről szóló okiratot bérbeadónak átadni. A bérlőnek nincs megegyezési joga és a bérbeadó sérelmére semmilyen elismerő nyilatkozatot nem tehet.
Ha a baleset nem a bérlő hibájából következett be, de azt a bérlő megfelelő dokumentumokkal (a balesetet okozó gépkocsivezető vétkességét elismerő betétlapja, ill. rendőrségi igazolás) nem tudja igazolni, akkor a baleset saját hibából származónak minősül és az ebből adódó költségek a bérlőt terhelik. Saját hibából származó baleset esetén a bérbeadó nem köteles cserejárművet biztosítani.
A gépjármű esetleges ellopása esetén a következőket kell a bérlőnek a bérbeadó felé visszaszolgáltatni: indítókulcs, riasztókapcsoló, indításgátló kódkulcs, forgalmi engedély, bérleti szerződés.
Bármely fent említett tétel leadásának hiányában a bérlő a gépjármű teljes értékéig anyagi felelősséggel tartozik, a kért biztosítástól függetlenül. Minden olyan káresemény, amely a bérlő gondatlanságából következett be (pl. a jármű előírt üzemanyagtípusától eltérő üzemanyag tankolásából fakadóan), a bérlőt terheli. A bérlő köteles megfizetni az elveszett tartozékokat.

Amennyiben a bérlő a gépjárművet a bérbeadó nyitvatartási idejétől eltérő időpontban vagy olyan helyen adja vissza, ahol a bérbeadó nem rendelkezik képviseleti irodával, akkor a bérlő felelős a gépkocsiban keletkezett minden olyan kárért, mely a gépkocsiban a bérbeadó alkalmazottja által történő tényleges átvétel előtt keletkezett. Abban az esetben, ha a gépjármű visszaadása nem a bérleti szerződésben megjelölt helyen és időben történik, a szerződésben feltüntetett tarifa nem érvényes és a többletköltségek a bérlőt terhelik. A bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjárművet a bérleti szerződésben megjelölt országokba nem viheti ki. Amennyiben ezt a tilalmat a bérlő megszegi, vagy e tilalom megszegését megkísérli, a bérbeadó jogosult a bérlővel kötött bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a gépkocsit a bérlőtől visszavenni. A Budapest Liszt Ferenc Repülőtéren bérbe adott gépjárművek esetében repülőtéri illetéket számolunk fel.

A GÉPJÁRMŰRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK


A biztosítás nem vonatkozik az utastér sérüléseire és rongálásaira, valamint a gépjármű tetejére, ill. a küszöb vonala alatti sérülésekre. A törésbiztosítás feltételei: részleges önrész megváltás (CDW) esetén az önrész káresetenként, sérülés mértékétől függetlenül 550.- EUR (vagy ennek megfelelő összeg forintban). A lopásbiztosítás feltételei: részleges önrész megváltás (TW) igénybevétele esetén az önrész 2040.- EUR (vagy ennek megfelelő összeg forintban). Kezelési költség: 50.- EUR.
A következő esetekben köteles a bérlő a teljes kárösszeget megtéríteni:, amennyiben:

 • a gépjárművet nem a bérleti szerződésben vagy annak mellékletében feltüntetett személy vezette;
 • a kár más jármű vontatása közben keletkezett;
 • a gépjárművet alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt vezették;
 • hűtőfolyadék, ill. kenőanyagok elfolyása esetén;

illetve bárminemű kár esetén, ha az nem engedélyezett ország területén történt.

design made by www.logotervezese.hu
Autóbérlés Autókölcsönzés © Buchbinder Österreich 2018